Thanh toán

Ngân hàng Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Chi nhánh Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Tên Tài khoản: Nguyễn Quốc Khánh

Số Tài khoản: 19034513027012